نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس:
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 200125
تاریخ ثبت: 1399/12/08
توضیحات : بابت کارگاه کابینت سازی
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته