نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس:
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : رهن کامل
اجاره بها:
کد مربوطه: 207139
تاریخ ثبت: 1400/01/28
توضیحات : استان تهران یا البرز برای کار مواد غذایی
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته